+386 4 2801 510 info@os-jakobaaljaza.si
Select Page

Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv zavoda:
Naslov:
Pošta:
Telefon:
Elektronski naslov:
Odgovorna uradna oseba:
Datum objave kataloga:
Datum zadnje spremembe:
Katalog je dostopen na spletu:
Druge oblike kataloga:
Osnovna šola Jakoba Aljaža
Tončka Dežmana 1
4000 Kranj
04 280 15 10 (tajništvo)
os.jakoba-aljaza@guest.arnes.si
Ravnateljica Lucija Rakovec
17. 12. 2020
17. 12. 2020
DA
Katalog je v fizični obliki dostopen na sedežu šole

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Kratek opis delovnega področja zavoda:
Organigram:
Osnovnošolsko izobraževanje
Organigram OŠ Jakoba Aljaža Kranj

 

2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Ime in priimek pristojne osebe:
Delovno mesto in naziv:
Elektronski naslov:
Poštni naslov:
Službena telefonska številka:
Lucija Rakovec
Ravnatelj
lucija.rakovec@os-jakobaaljaza.si
Tončka Dežmana 1, 4000 Kranj
04 280 15 10 (tajništvo)

 

2.d Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih dokumentov po vsebinskih sklopih

Državni predpisi: Zakon o zavodih (ZZ)
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)
Zakon o osnovni šoli (ZOsn)
Zakon o šolski inšpekciji (ZSoll)
Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre-1)
Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1)
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)
Zakon o javnih uslužbencih (ZJU)
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)
Zakon o računovodstvu (ZR)
Zakon o javnih financah (ZJF)
Zakon o javnem naročanju (ZJN-2)
Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)
Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)
Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS)
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede
Uradni list RS
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede
Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli
Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli
Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli
Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole
Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole
Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja
Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli
Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev v devetletni dvojezični osnovni šoli in devetletni osnovni šoli z italijanskim učnim jezikom
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
Pravilnik o financiranju šole v naravi
Predpisi EU: Register predpisov EU

2.č Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Seznam predlogov: Predpisi s področja vzgoje in izobraževanja

2.d Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih dokumentov po vsebinskih sklopih

Programi, strategije, poročila:

 

 

 

 

 

Notranji predpisi:

– Letni delovni načrt
– Učbeniški sklad
– Šolska publikacija

  • Pravilnik o podrobnejših kriterijih in postopkih za dodelitev sredstev za subvencioniranje šolske prehrane
  • Pravilnik o podrobnejših kriterijih in postopkih za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi
  • Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti
  • Pravilnik o hišnem redu OŠ Jakoba Aljaža Kranj
  • Izjava o varnosti z oceno tveganja
  • Register tveganj
  • Pravilnik o uporabi in hrambi pečatov
  • Pravilnik o računovodstvu
Javno naročanje: Objave in razpisi dokumentacije v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje po ZJN-3

 

2.e Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom

Postopki, ki jih vodi zavod:

– Vpis v prvi razred
– Odlog šolanja
– Odložitev šolanja
– Prešolanje učenca na drugo šolo
– Odločanje o prilagajanju obveznosti učencev
– Oprostitev sodelovanja pri posameznem predmetu
– Prepoved obiskovanja osnovne šole po izpolnitvi osnovnošolske obveznosti
– Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja
– Postopki s statusom učenca, ki se vzporedno izobražuje, oziroma statusom športnika
– Postopek imenovanja ravnatelja zavoda

 

2.f Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja zavod

Seznam evidenc: Zavod ne vodi javnih evidenc.

2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi zavod na podlagi področne
zakonodaje s svojega delovnega področja

Naziv informatizirane zbirke: Dostop do zbirke (ali povezava)
Zbirka podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo, in njihovih starših Na sedežu šole
Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih, vzgojnih opominih in drugih listinah Na sedežu šole
Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev Na sedežu šole
Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje Na sedežu šole
Evidenca o zaposlenih Na sedežu šole

Popis nepremičnin in premoženjskega stanja zavoda                                                                     Na sedežu šole
Evidenca posnetkov videonadzornega sistema na OŠ Jakoba Aljaža Kranj                                  Na sedežu šole

2.h Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam
posameznih dokumentov

Splošni akti zavoda: Odlok o ustanovitvi zavoda
Vzgojni načrt
Pravila šolskega reda
Hišni red
Hišni red – priloga Covid-19
Pravila šolske prehrane
Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti za perspektivnega
in vrhunskega športnika oziroma mladega umetnika
Šolska publikacija

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Šola zagotavlja dostop do informacij javnega značaja v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja: Na sedežu šole v tajništvu v času uradnih ur (8h-12h) ob predhodni najavi.
Preko spletne strani www.o-ja.kr.edus.si ob vsakem času.
Informacije so dostopne tudi ljudem s posebnimi potrebami s tem, da so dostopne na spletu v tekstovni obliki.
Prosilec lahko poda zahtevo za dostop do informacij javnega značaja ustno, pisno preko elektronske pošte ali po pošti.

4. STROŠKOVNIK

Zavod lahko za večji obseg dokumentov zaračuna
materialne stroške po stroškovniku in postopku 16., 17. in 18. člena.
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

5. MOREBITNI STROŠKOVNIK ZA PONOVNO UPORABO, CENIK IN DRUGI
POGOJI ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Zavod nima stroškovnika.

6. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA,
 VKLJUČNO Z ZBIRKAMI PODATKOV

Zavod nima zahtev po informacijah javnega značaja.

Dostopnost